بنابر مشورت صورت گرفته شده قیمت ها ممبر و سکه تله ممبر و عضوگیر مشخص شد و ازتاریخ

95/07/12 تا 95/07/30 قابل اجرا است

سرویس سکه گیری برنامه ها

500سکه تله ممبر    قیمت قبلی= 5000تومان           قیمت جدید= 4000تومان
1000سکه تله ممبر قیمت قبلی= 10تومان                قیمت جدید=8تومان
______________
500سکه عضوگیر     قیمت قبلی= 6000تومان           قیمت جدید=5تومان
1000سکه عضو گیر قیمت قبلی= 12تومان                قیمت جدید=9تومان
_________________________

سرویس ممبرگیری
500ممبر                  قیمت قبلی=10تومان                   قیمت جدید=8تومان
1000ممبر                قیمت قبلی=20تومان                  قیمت جدید 16تومان
___________________________
سرویس جدید ممبرگیری+ویو

500ممبر+50تا ویو برای آخرین پست                           قیمت جدید=9تومان
1000ممبر+70تاویو برای آخرین پست                          قیمت جدید= 17تومان

منبع : فروش ممبر و شماره مجازی برای کانالقیمت ها ممبر و سکه تله ممبر و عضوگیر مشخص شد
برچسب ها : قیمت ,جدید ,قبلی ,ممبر ,سرویس ,قیمت جدید ,قیمت قبلی ,برای آخرین ,عضوگیر مشخص