بنابر مشورت صورت گرفته شده قیمت ها ممبر و سکه تله ممبر و عضوگیر مشخص شد

و ازتاریخ

95/08/27 تا 95/09/5 قابل اجرا است

سرویس سکه گیری برنامه ها

500سکه تله ممبر           قیمت جدید= 4500تومان
1000سکه تله ممبر       قیمت جدید=8تومان
________________________
500سکه عضوگیر            قیمت جدید=5تومان
1000سکه عضو گیر        قیمت جدید=10تومان
_________________________

1000سکه ممبرزگرام    قیمت ثابت=3500

___________________________
سرویس ممبرگیری
500ممبر                             قیمت جدید=10تومان
1000ممبر                          قیمت جدید=21تومان   
__________________________

منبع : فروش ممبر و شماره مجازی برای کانالقیمت ها جدید گروه ممبرگیری وسکه
برچسب ها : قیمت ,جدید ,قیمت جدید